Magistrát města Plzně: Co chystá pro Plzeňany?

Magistrát Města Plzně

Magistrát Plzně: Co to je?

V Plzni, stejně jako v každém jiném krajském městě v České republice, sídlí hned dvě důležité instituce: Magistrát města Plzně a Úřad města Plzně. Pro mnoho lidí ale můžou být tyto pojmy matoucí. Jaký je mezi nimi vlastně rozdíl?

Magistrát města Plzně je orgánem, který vykonává státní správu. To znamená, že má na starosti úkoly, které mu ukládá stát, například vydávání stavebních povolení, vedení matriky nebo správu některých daní. V jeho čele stojí tajemník magistrátu, kterého jmenuje primátor města.

Úřad města Plzně je pak orgánem samosprávy. To znamená, že se stará o záležitosti, které si město řídí samo, například o údržbu místních komunikací, o provoz školek a škol nebo o kulturní akce. V jeho čele stojí primátor města, kterého volí občané v komunálních volbách.

Zjednodušeně řečeno, magistrát vykonává státní správu, zatímco úřad se stará o samosprávu. Obě instituce sídlí na stejné adrese a úzce spolupracují, aby zajistily chod města Plzně.

Klíčové kompetence magistrátu

Magistrát města Plzně, jakožto výkonný orgán města, zastává klíčovou roli v jeho chodu. Úřad města Plzně pak slouží jako servisní organizace pro magistrát i pro občany. Klíčové kompetence magistrátu zahrnují širokou škálu oblastí, které jsou nezbytné pro fungování a rozvoj města.

Mezi nejdůležitější kompetence patří správa městského rozpočtu a hospodaření s majetkem města. Magistrát zodpovídá za přípravu a plnění rozpočtu, investice do infrastruktury, údržbu veřejných prostranství a budov. Dále se stará o rozvoj školství, kultury a sportu. V oblasti školství spadá pod magistrát správa mateřských, základních a středních škol zřizovaných městem. V oblasti kultury magistrát podporuje kulturní instituce a akce, jako je například Divadlo Josefa Kajetána Tyla nebo festival Smetanovské dny.

Magistrát se také věnuje sociální oblasti a zdravotnictví. Poskytuje sociální služby občanům v nouzi, pečuje o seniory a handicapované osoby. Spolupracuje se zdravotnickými zařízeními a podílí se na rozvoji zdravotní péče ve městě.

Důležitou kompetencí je i oblast dopravy. Magistrát se stará o rozvoj MHD, cyklostezek a parkovacích míst. Řeší také problematiku automobilové dopravy ve městě. V neposlední řadě má magistrát na starosti i bezpečnost ve městě. Spolupracuje s Policií ČR a městskou policií na zajištění veřejného pořádku.

Oddělení a odbory magistrátu

Magistrát města Plzně, zkráceně také Úřad města Plzně, je ústředním orgánem státní správy a samosprávy města Plzně. Jeho struktura je rozdělena do jednotlivých odborů a oddělení, které se specializují na různé oblasti činnosti. Mezi klíčové odbory patří například Odbor ekonomický, Odbor stavební, Odbor životního prostředí, Odbor školství a cestovního ruchu, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Každý odbor má svého vedoucího a dále se dělí na jednotlivá oddělení, která se věnují specifičtějším úkolům. Například Odbor ekonomický se dělí na oddělení rozpočtu, financování, účetnictví a daní. Tato struktura umožňuje efektivní fungování magistrátu a zajišťuje komplexní správu města ve všech oblastech. Občané se tak mohou obracet na konkrétní odbory a oddělení s žádostmi, podněty nebo stížnostmi. Kontakty na jednotlivé odbory a oddělení jsou k dispozici na webových stránkách města Plzně a také v informačním systému magistrátu.

Magistrát města Plzně je jako srdce města, pumpuje život do všech jeho částí.

Eliška Dvořáková

Kontaktní informace

Pro všechny vaše dotazy, podněty a žádosti je vám k dispozici Magistrát města Plzně a Úřad města Plzně. Kontaktovat je můžete hned několika způsoby. Telefonicky se dovoláte na ústřednu Magistrátu města Plzně na čísle 378 031 111. Pro písemný styk využijte adresu Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň. Využít můžete také elektronickou podatelnu, a to na emailové adrese posta@plzen.eu. Pro datové schránky je k dispozici ID datové schránky Magistrátu města Plzně: kp9i23p. Osobně nás můžete navštívit v budově Magistrátu města Plzně na adrese nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň. Otevírací hodiny jednotlivých odborů a informace o úředních hodinách naleznete na webových stránkách města Plzně. Provozní doba podatelny je od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Věříme, že vám tyto informace usnadní komunikaci s Magistrátem města Plzně a Úřadem města Plzně.

Magistrát a občané

Ačkoliv si je mnoho Plzeňáků plete, Magistrát města Plzně a Úřad města Plzně jsou dvě odlišné instituce. Zatímco Magistrát představuje volený orgán města v čele s primátorem a radou, Úřad města tvoří úředníci zajišťující chod města a plnění úkolů Magistrátu.

Vlastnost Magistrát města Plzně
Adresa nám. Republiky 1, 306 78 Plzeň
Webové stránky www.plzen.eu

Kontakt pro občany:

Pro běžného občana je klíčový kontakt s Úřadem města Plzně:

  • Adresa: Škroupova 17, 301 17 Plzeň 3
  • Telefon: +420 378 031 111
  • Elektronicky: (doplnit odkaz na web)

Úřad nabízí širokou škálu služeb, od vyřizování dokladů, přes informace o dopravě až po pomoc v sociální oblasti. Pro snazší komunikaci s občany má Úřad města Plzně vlastní web a profily na sociálních sítích.

Třecí plochy a důležitost dialogu:

Vztah mezi Magistrátem a občany se i přes snahu o transparentnost neobejde bez třecích ploch. Ty se nejčastěji týkají územního plánování, dopravy a parkování. Občané Magistrátu vyčítají nedostatečnou komunikaci, pomalé řešení problémů a netransparentní rozhodování. Magistrát se brání složitostí legislativy a snahou o kompromis mezi různými zájmy. Jisté je, že dialog mezi Magistrátem a občany je pro fungování města klíčový.

Úřední hodiny a služby

Magistrát města Plzně a Úřad města Plzně jsou vám k dispozici v těchto úředních hodinách: pondělí a středa 8:00–17:00. V úterý, čtvrtek a pátek je úřad pro veřejnost uzavřen. Zavřeno je také o státních svátcích a dnech pracovního klidu. Mimo úřední hodiny je možné využít sběrný box na dokumenty, který se nachází u hlavního vchodu do budovy magistrátu. Žádáme občany, aby v maximální míře využívali možnosti elektronického podání a online služeb, které jsou dostupné na webových stránkách města Plzně. Osobní návštěvu úřadu doporučujeme pouze v nezbytných případech, kdy nelze záležitost vyřídit jiným způsobem. Děkujeme za pochopení.

Aktuality z magistrátu

Magistrát města Plzně ve spolupráci s Úřadem města Plzně spustil nový online portál pro občany. Nový portál nabízí přehlednější a intuitivnější rozhraní pro přístup k důležitým informacím a službám. Občané zde najdou aktuality z města, informace o úředních hodinách, formuláře ke stažení a důležité kontakty. Portál byl vytvořen s ohledem na potřeby občanů a jeho cílem je zjednodušit a zefektivnit komunikaci mezi občany a samosprávou.

Více bezbariérových bytů pro seniory

V rámci zkvalitňování služeb pro seniory město Plzeň navyšuje počet bezbariérových bytů. Magistrát města Plzně schválil projekt na rekonstrukci bytového domu v městské části Doubravka, kde vznikne 15 nových bezbariérových bytů. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce příštího roku. Město Plzeň se dlouhodobě snaží vytvářet podmínky pro důstojné a bezpečné bydlení seniorů a lidí s handicapem.

Pozor na klíšťata

Úřad města Plzně upozorňuje občany na zvýšený výskyt klíšťat v městských parcích a lesích. V souvislosti s teplým počasím a zvýšenou aktivitou klíšťat je důležité dbát na preventivní opatření. Doporučuje se používat repelenty, nosit světlé oblečení a po návratu z přírody provést důkladnou kontrolu celého těla. V případě přisátí klíštěte je nutné jej co nejdříve odstranit a kontaktovat lékaře.

Transparentnost a otevřenost

Magistrát města Plzně a Úřad města Plzně si uvědomují důležitost transparentnosti a otevřenosti ve vztahu k občanům. Snaží se proto o maximální zpřístupnění informací o své činnosti a rozhodování.

Na webových stránkách města Plzně je zveřejňována řada dokumentů, jako jsou zápisy z jednání zastupitelstva, rozpočet města, strategické dokumenty a další. Občané mají také možnost účastnit se veřejných zasedání zastupitelstva a vyjadřovat se k projednávaným tématům. Magistrát města Plzně dále organizuje různé akce pro veřejnost, jako jsou Dny otevřených dveří, kde se občané mohou seznámit s fungováním úřadu a diskutovat s jeho představiteli.

Pro zvýšení transparentnosti a otevřenosti využívá magistrát i moderní technologie. Na webových stránkách města je k dispozici e-podatelna, prostřednictvím které mohou občané podávat své podněty a stížnosti elektronicky. Dále je k dispozici datový portál, kde jsou zveřejňovány otevřená data města.

Magistrát města Plzně a Úřad města Plzně se i nadále zavazují k posilování transparentnosti a otevřenosti své činnosti. Cílem je budovat vzájemnou důvěru s občany a posilovat jejich zapojení do dění ve městě.

Zapojení občanů do dění

Magistrát města Plzně a Úřad města Plzně si uvědomují důležitost zapojení občanů do dění ve městě. Vnímají, že aktivní účast obyvatel je klíčová pro budování fungující a přátelské komunity. Proto se snaží vytvářet co nejvíce příležitostí, jak se Plzeňané mohou do chodu svého města zapojit.

Jedním z nástrojů je participativní rozpočet, kde občané sami navrhují a následně hlasují o tom, jak se naloží s částí městského rozpočtu. Další možností je zapojení se do činnosti komunitních skupin, které se zaměřují na různé oblasti od životního prostředí přes kulturu až po sociální problematiku. Město Plzeň také pravidelně pořádá veřejná projednávání, kde se občané mohou vyjádřit k připravovaným projektům a strategiím. Pro ty, kteří preferují online komunikaci, je k dispozici portál s informacemi o dění ve městě a možností podávat podněty a připomínky.

Magistrát a Úřad města Plzně věří, že aktivní občané jsou základem pro rozvoj města. Snaží se proto vytvářet prostředí, kde se Plzeňané budou cítit slyšeni a kde jejich názory budou brány v potaz.

Budoucnost Plzně s magistrátem

Magistrát města Plzně a Úřad města Plzně jsou dvě entity, které se často zaměňují, přitom hrají v životě Plzeňanů klíčovou roli. Magistrát je vlastně úřad, který zajišťuje chod města na denní bázi. Stará se o školy, parky, dopravu, kulturu a spoustu dalších věcí. V jeho čele stojí primátor města Plzně, kterého volíme v komunálních volbách. Úřad města Plzně je pak spíše administrativní zázemí pro magistrát. Najdete tu odbory jako stavební úřad, živnostenský úřad nebo matriku. Budoucnost Plzně je tedy úzce spjata s fungováním a vizemi magistrátu. Ten se v posledních letech zaměřuje na rozvoj moderních technologií, podporu inovací a zlepšování životního prostředí. Plzeň se tak stává atraktivním místem pro život i podnikání.

Publikováno: 07. 07. 2024

Kategorie: společnost

Autor: Radovan Němec

Tagy: magistrát města plzně | úřad města plzně